Make your own free website on Tripod.com
Queen's University Karate Club

HOME

Early Queen's | The Dojo | Gallery of Photos | Map | Black Belts | Past Members | About Queen's
Dojo Dictionary

line_tricolor.gif
Numbers:


ichi: 1

sho: beginning (as in Shodan)

ni: 2

san: 3

shi: 4

yon: 4 (as in yondan)

go: 5

roku: 6

shichi: 7

nana: 7 (as in nanadan)

hachi: 8

ku: 9

ju: 10


ni ju: 20

san ju: 30

yon ju: 40

go ju: 50

roku ju: 60

shichi ju: 70

nana ju: 70

hachi ju: 80

ku ju: 90

hyaku: 100

sen: 1000

mon: 10,000


Alphabetized List:

Dojo Dictionary A-L

Dojo Dictionary M-Z
line_tricolor.gif